CONNECT (Re Connect IT i Sverige AB) har per 1 april 2020 förvärvat 100% av XELENT, (Xelent Office Sweden AB) detta innebär att den samlade verksamheten baserat på 2019 års siffror sammantaget omsätter cirka 500 miljoner fördelat på 16 orter i Sverige.

Syftet med affären är att skapa en långsiktig och oberoende aktör till Sveriges alla verksamheter, och fortsätta leverera ledande tekniklösningar inom områdena, digitalisering, IT, mobilitet, dokument och distansmöteslösningar.

Förhandlingar mellan bolagens ägare inleddes innan Coronavirusets (COVID-19) utbrott och accelererades med anledning av detsamma. Branschen konsolideras för att klara allt tuffare krav från marknaden avseende kompetens och priser, men genom pandemins utbrott krävs också större och mer uthålliga organisationer för att säkerställa anställningar och samhällets viktiga funktioner vilka hanteras b.la av CONNECT och XELENT genom kritiska driftsåtaganden för både stat, kommun, landsting och andra samhällskritiska funktioner och bolag.

De båda bolagen kommer drivas separat under 2020, för att senast innan årsskiftet låta XELENT fusioneras upp i CONNECT. Siktet är tydlig inställt på så lite disruptiv kundpåverkan som möjligt, däremot kommer det utökade utbudet av tjänster och kompetenser skyndsamt göras tillgängligt för bolagens respektive kunder.

Arbetet med fusionen och samordning av de två bolagen kommer ledas utav bolagens huvudägare (Leeward) genom styrelsens ordförande Patrick Olson, tillsammans med respektive bolags VD, Sandra Ridell och Marcus Nilsson. Därtill kommer Erik Sundén ansvara för att koordinera säljorganisationerna, Anders Liljekow för teknik och servicedesk samt Peter Björkman för ekonomifunktionerna. Martin Jönsson kvarstår som delägare och kommer inta en rådgivande roll till gruppen.

Sammanslagningen kommer starta med de orter där de båda verksamheterna har kontor, Göteborg, Borås och Skåne. Övriga orter och funktioner kommer sedermera överföras till CONNECT löpande under 2020.

CONNECT och XELENT är i mångt och mycket en perfekt matchning, eller som en av parterna konstaterade ”vi har Connectat och förbereder ett Xelent bröllop.”

Under våren skall ledningen snabbt utvärdera respektive område i bolagen och bedöma vilket som är ”bäst i klassen” och sammansätta allt det bästa under ett tak, syftet är att skapa ett så effektivt och motiverat team som möjligt för att kunna erbjuda marknaden en känsla av närhet, kunskap, förståelse och flexibilitet, vi kallar det för entreprenörsanda!

Under kommande veckor kommer det finnas flertalet möjligheter för medarbetare, kunder och leverantörer att ställa frågor och få svar. I takt med att arbetet med fusionen fortlöper kommer alla involverade parter få löpande information, i god tid innan eventuella förändringar träder i kraft.

Vi ser mycket fram emot vår framtid tillsammans med all vår fantastiska personal, ni våra leverantörer och allra mest möten med våra kunder för att skapa affärsnytta

Patrick Olson
Styrelseordförande
Leeward KI
patrick@leewardcapital.se

Martin Jönsson
Styrelseledamot
JSM Gruppen
martin@jsmgruppen.com